Hirdetés:
   

Adatkezelési Tájékoztató

(érvényes: 2018.05.25-től)


Jelen Adatkezelési Tájékoztató a http://sofizesite.com/ (adatkezelő, továbbiakban: weboldal) internetes oldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének, a felhasználó (érintett) általi és a weboldal használatával kapcsolatos adatvédelmi irányelveket tartalmazza.

A weboldal mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése során az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok, így különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseit megtartva járjon el.

A weboldal személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, és csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezel.
A weboldal tájékoztatja a felhasználót a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat. A tájékoztatás kiterjed a felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.


A weboldal a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden olyan biztonsági és technikai, valamint szervezési intézkedéseket megtesz, mely a személyes adatok biztonságát védi, azonban nem tud felelősséget vállalni az esetleges hacker támadásokért.


A weboldal a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan regisztráció, tartalom eltávolításáról, amelyre vonatkozóan a hatályos jogszabályoknak megfelelően bejelentést kap.

1. Adatkezelési fogalmak

Szolgáltatás: az információs társadalom bármely szolgáltatása, azaz bármely, általában térítés ellenében, távolról, elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott szolgáltatás.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Nyilvános adat: az adat bárki számára hozzáférhető, látható.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végre hajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás: a személyes adatok meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: a személyes adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés: a személyes adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


2. Adatkezelés, feldolgozás, továbbítás, tárolás
A weboldal tevékenységeinek adatkezelője és adatfeldolgozója kizárólagosan a http://sofizesite.com/.
A weboldal csak abban az esetben továbbít adatokat, ha arra hatályos jogszabály vagy hatóság kötelezi.
A weboldalt kiszolgáló szerver a tárhely szolgáltató, mint adattároló gépein került elhelyezésre.

3. Adatkezelés jogcíme
A weboldal tevékenységének adatkezelése a felhasználó önkéntes, konkrét és egyértelműen kinyilvánított hozzájárulásán alapszik.

4. Adatkezelés köre, célja, időtartama
A felhasználó neve és azonosítója, valamit a weboldalon elhelyezett tartalmak és hozzászólások szövegei nyilvános adatnak minősülnek!

A weboldal az alábbi célokból kezeli a felhasználók személyes adatait:
a)  A weboldal szolgáltatásainak igénybevétele.
b)  A weboldalon való tartalom elhelyezésének eseti lehetősége.
c)  A weboldalnak való üzenetküldés lehetősége.
d)  A weboldal témáihoz való hozzászólás lehetősége.
e)  A felhasználók azonosítása, és egymástól való megkülönböztetése.
f)  Látogatottsági statisztika készítése.

Kezelt személyes adatok:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés időtartama:

felhasználó IP címei és
látogatás időpontjai

f

Adattörlés 24 óránként.

felhasználó neve és azonosítója

a b c d e

- Ha felhasználó kezdeményezi fiókja törlését: Adattörlés a kezdeményezés napjától számított legkésőbb 14. napra.
- Ha a weboldal kezdeményezi a fiók törését: Adattörlés azonnal.
- Inaktív felhasználó esetében: Adattörlés a weboldalra történő utolsó belépése időpontjától számított 91. napon.

felhasználó e-mail címe

a c e

felhasználó jelszava (visszafejthetetlen)

a

regisztráció időpontja és
utolsó bejelentkezés időpontja

a

hozzászólás szövege és időpontja

a d

üzenetküldés szövege és időpontja

a c

Adattörlés azonnal a felmerült ügy lezárását követően.

elhelyezett tartalom szövege és időpontja

a b

- Ha a felhasználó kezdeményezi a tartalom törlését: Adattörlés azonnal.
- Ha a weboldal kezdeményezi a tartalom törlését: Adattörlés azonnal.

cookie lejáratának időpontja

a e

Adattörlés a cookie-k elfogadásától számított 365. napon.


5. Adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A weboldal szolgáltatásai csak akkor vehetőek igénybe, ha a kért adatok megadásra kerülnek. Adatelmaradás esetén a weboldal szolgáltatásait nem lehet teljes körűen igénybe venni.

6. Felhasználó, mint külső szolgáltató
A weboldal a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan Külső szolgáltatókat vesz igénybe. A Külső szolgáltatók személyes adatokhoz nem férnek hozzá. A weboldal kizárólag aggregált (összesített) adatok elérhetőségét biztosítja.
A szolgáltatások biztosítása szempontjából a weboldal Külső szolgáltatónak tekinti azon felhasználókat, akik a weboldalt saját tartalom közzététele céljából veszik igénybe. A felhasználó az általa használt felületre saját döntése alapján feltölthet személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a weboldal felületén. Mindazon esetekben, amikor a weboldal a felhasználó részére felületet biztosít, az e felületen kezelt személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a felület igénybe vevőit terheli minden felelősség.

7. Felhasználó jogai
A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve ? a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével ? törlését, zárolását, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a weboldalnak benyújtott kérelem megküldésével.

8. Jogorvoslat
A felhasználó jogi sérelem esetén lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat: http://birosag.hu/
Továbbá adatkezelést érintő panaszokkal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni: https://naih.hu/

9. Adatkezelési Tájékoztató módosításat
A weboldal adatkezelésével kapcsolatos tájékoztató folyamatosan elérhető a http://sofizesite.com/adatkezelesi-tajekoztato/ webcímen.
A weboldal bármikor módosíthatja jelen Adatkezelési Tájékoztatót. A módosításról a weboldal nyitóoldalán tájékoztatja a felhasználókat. A módosítás időpontját követően a felhasználó bármely funkció használatával egyben elfogadja az Adatkezelési Tájékoztató módosítását is.
Amennyiben a felhasználó a módosítatást követően nem kívánja tovább igénybe venni a weboldal szolgáltatásait, kezdeményezheti regisztrációjának törlését.

A weboldal használata kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően történhet.
A felhasználó a regisztráció megerősítésével elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, és annak részét képező Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.
Az oldalunk bizonyos funkciókhoz sütiket (Cookie) használ. A részletekért olvasd el felhasználási feltételeket! További információ